italie vakantie

Algemene huur- en reserveringsvoorwaarden Love4Italy

Reisovereenkomst
De reisovereenkomst is tot stand gekomen zodra hier per e-mail, schriftelijk of telefonisch opdracht voor is gegeven. Deze manier van reserveren is bindend en rechtsgeldig. Per tot stand gekomen reservering worden € 25 administratiekosten in rekening gebracht.

Betalingscondities
Na ontvangst van de bevestiging van de reservering dient de reiziger per omgaande 1/3 van de reissom te voldoen, plus de boekingskosten en eventueel de kosten van de reis- en/of annuleringsverzekering. Het restant van de reissom, dient de reiziger uiterlijk zes weken voor vertrek voldaan te hebben. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient u de gehele reissom na onze bevestiging per omgaande te voldoen.

Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij er geboekt is binnen 2 maanden voor datum aanvang reis.

Wijzigingen
Love4Italy heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Love4Italy in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien Love4Italy door de wijzigingen geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
Love4Italy moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijzigingen afwijzen. Het alternatief dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
1. De ligging van de accommodatie in de plaats van bestemming;
2. De aard en klasse van de accommodatie;
3. De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij bedoelde beoordeling moet rekening gehouden worden met:
1. De samenstelling van het reisgezelschap;
2. De aan Love4Italy bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
3. De door de reiziger gewenste aanpassingen van het programma of toevoegingen daarvan, die door Love4Italy schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
4. Bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger als van wezenlijk belang zijn opgegeven.Love4Italy mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
Wanneer Love4Italy op grond van het bovengenoemde aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijk beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Indien Love4Italy jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van Love4Italy voor andere schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Love4Italy. In dat geval is zijn aansprakelijk onbeperkt.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Love4Italy gelden ook ten behoeve van de werknemers van Love4Italy, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Love4Italy ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Wijzigingen door de reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen vervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. 

Annuleren
Annuleringen dienen altijd schriftelijk per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per aangetekende brief te geschieden. Naast de boekingskosten worden de volgende kosten in rekening gebracht:
bij annulering meer dan 2 maanden voor vertrek 15% van de reissom;
bij annulering tussen 2 en 1 maand voor vertrek 50% van de reissom;
bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor vertrek 90% van de reissom;
bij annulering binnen 2 weken voor vertrek 100% van de reissom.

Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, bijvoorbeeld lijndienstreizen en rondreizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden.

Algemeen voorbehoud
Love4Italy gaat uiterst zorgvuldig te werk bij zijn bemiddelingsactiviteiten, echter kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de door de verhuurder en huurder te leveren prestaties. Te dezer zaken is Love4Italy uitdrukkelijk gevrijwaard. Love4Italy is uitdrukkelijk gevrijwaard vervangende accommodatie te zoeken voor de huurder die de gereserveerde accommodatie om welke reden dan ook niet wenst te betrekken of vroegtijdig heeft (moeten) verlaten. Tevens is Love4Italy uitdrukkelijk gevrijwaard in dit geval reeds betaalde huurgelden aan de huurder te restitueren.
Niet alle in de accommodatiebeschrijvingen vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Love4Italy is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.
Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt 'gewerkt'. Wij denken bijvoorbeeld aan landbouwactiviteiten, wegkopbrekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.

Aansprakelijkheid en overmacht
Love4Italy is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met hierboven bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Zonder melding van de tekortkoming vervalt alle aansprakelijkheid van Love4Italy.
Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met boven bedoelde verwachtingen, is Love4Italy verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Love4Italy of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht zoals hieronder beschreven.
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Noch Love4Italy, noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de reiziger in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Dit geldt eveneens in geval van diefstal van eigendom en/of geld.

Klachtenprocedure

Ondanks dat Love4Italy uiterst secuur is met de selectie en beschrijvingen, kunnen wij  geen verantwoordelijkheid dragen  voor eventuele veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht, noch het feit dat de accommodatie niet voldoet aan de individuele verwachtingen van de reiziger. Toch  kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. In geval van een klacht dient de reiziger zich in eerste instantie te wenden tot de eigenaar of de sleutelbewaarder. Als de klacht niet tot tevredenheid door de verhuurder ter plekke kan worden opgelost, dan dient de reiziger per e-mail contact op te nemen met Love4Italy. Mocht de klacht, na ter plaatse contact met de huiseigenaar en Love4Italy te hebben opgenomen, niet bevredigend zijn opgelost, moet de klacht uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij Love4Italy worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Er kunnen geen claims ontleend worden aan de eventuele klacht.
Wacht u in ieder geval niet met uw klacht totdat u weer thuis bent. In dat geval kan er geen onderzoek meer gedaan worden naar uw klacht. Op alle geschillen tussen Love4Italy en de reiziger is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter kan van deze geschillen kennis nemen.
Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie zijn niet bindend voor Love4Italy.
 
17-01-2012

Love 4 Italy Tel. 06 27 241 919
webdesign : Inndesign | disclaimer | home | contact.